arin JS
Home page Ad

मां

Jheegu Sah – रूमण जाेशी,    २०७८ बैशाख २८, मंगलबार    वर्गीकृत साहित्य

थ्व छगः मात्र आखः मखु

थ्वला संसार हे खः

व दःसा छ दइ, जि दइ

न्ह्यानाच्वंगु जीवन हे मां खः

छंगु पिमज्वःगु खँ पुवंकीम्ह

चिन्तामणि झोला हे जुइफुम्ह

छंगु इच्छाया लागिं थःत तंकीम्ह

म्हुतुसिइ न्हिला जुयाः पिज्वइम्ह

थ्व वहे मां खः म्हसीकि

लः त्वना नं छातीं दुरु हायेकीम्ह

छंगु आशाय् प्रसब पीडा ल्वःमंकाः

थः बुनां नं छन्त त्याकीम्ह

जिगु लागी संसार नापं ल्वायेफुम्ह

यः मां व खँ जितः अझ लुमंनि

मेपिं ला गन गन का जिगु लागि

भगवान सिबें न्ह्यः बस छ हे लुमनी

Detail page ad