arin JS
Home page Ad

साहसिक कलाकःमि स्वतन्त्रसंसार अस्पतालय्

Jheegu Sah – विजयरत्न,    २०७८ पौष ७, बुधबार    वर्गीकृत मनोरञ्जन

 

नेपाःया कलाकारिता  व मनोरञ्जन ख्यलय् ज्वमदुम्ह  धका नांजाम्ह कलाकःमि  स्वतन्त्र संसार महर्जन थौंकन्हे कीर्तिपुर अस्पतालय् वासः याकाः वयाच्वनादीगु दु। छुं वाः न्ह्यःनिसें ज्वरो वःगु लिसें जँ क्वय् कै पाकेजुयाः वःगुलिं  वासः याकाः वयाच्वनादीगु खः ।

नेपालभाषाया छगू संकिपाया फाइट सिन छायांकन यायेगु झ्वलय् किपूया बाघभैरव देगः परिसरय् दुर्घटनाय् लानाः जँया नसा सम्बन्धी ‘स्पाइनल कर्ड’ य्  स्वतन्त्र संसारयात ल्वचं कःगु खः ।

उगु ल्वचं स्वतन्त्र संसार महर्जनं तुति चलेमजुयाः ह्वील चेयरया ग्वाहालि कयाः वयाच्वंगु खः ।थथे तुति चलेमजूसां नं स्वतन्त्र संसार महर्जनं नेपालभाषा व खस नेपाली भाषाया कलाकारिता मनोरञ्जन ख्यलय् आपालं आपाः ज्वःमदुगु ततःधंगु ज्याझ्वःत न्ह्याकाः वया च्वंम्ह स्वतन्त्रतायात न्हून्हूगु सोच विचार दुम्ह कलाकःमि धयातःगु दु ।

  स्वतन्त्र संसार महर्जनं गुलि नं ज्याझ्वःया ग्वसाः ग्वयादी, उगु ज्याझ्वःत ब्यागलं ब्यागलं कथंया छगू आकर्षक ज्याझ्वः जुइत ताःलाःगु दुसा सकलसिनं वय्कः महर्जनयात आपालं दुनुगलंनिसें तारिफ नं यानाः वयाच्वंगु दु । अथेहे, कलाकःमिपिन्सं स्वतन्त्र संसार महर्जनयात छम्ह साहसिक कलाख्यःया योद्धा कथं कायेगु यानाः वयाच्वंगु दु ।

आः थौंकन्हय् भाजु स्वतन्त्र संसार महर्जन किपूया २ वडा द्यःध्वाखाय् च्वंगु कीर्तिपुर अस्पतालय् वासः याकाः वयाच्वनादीगु दु । भाजु महर्जनं बियादीगु जानकारी कथं छुं वाः न्ह्यःनिसें ज्वरो वःगु खःसा वय्कःया जँ क्वय् छगः कै पाके जुयावःगुलिं अस्पताल भर्ना जुयाः वासः याकाः वयाच्वनागु खः धकाः धयादीगु दु ।

Detail page ad